Naučná stezka Chlum


 Na hrádku

 
 Slovanské hradiště Na Hrádku
 Na poli přímo před vámi stávalo před jedním tisícem let hradiště Slovanů. T oto místo nebylo opevněno od pravěku, ale až od 9. 
 či 10. století našeho letopočtu. Sporný zůstává původní rozsah opevněné plochy. Podle starších údajů měl hlavní val procházet 
 prostorem až těsně u prvních stavení obce Chloumek. Zdroj vody pro obyvatele hradiště představovala nedaleká studánka 
 u myslivny. Úvozová cesta, po které jste přišli, je od nepaměti nazývaná Umrlčí cestou.

 Hrádek - středověká tvrz pánů z Chlumu
 V bezprostředním sousedství slovanského hradiště, doslova přes cestu, vidíme pozůstatky tvrze nebo dokonce hradu.
 Existence opevněného sídla zůstala zachována v živé paměti díky pomístnímu jménu Na Hrádku. Na terasovitém výběžku o roz-
 loze přibližně 100 x 80 metrů se zachoval důmyslný systém příkopů a valů. Z písemných pramenů jsou známa jména nejstarších
 majitelů tohoto sídla. Již z roku 1204 pochází zmínka o Mstidruhu a Vojslavovi z Chlumu a Dobrovicevsi. Pánové z Chlumu 
 vlastnili ve 14. století dokonce i celou tehdejší ves Dobrovici. K roku 1455 je jako majitel uváděn Rameš z Hrádku. V té době však
 již byla tvrz (nebo hrad) zbořená. S písemnými zprávami korespondují i archeologické nálezy. Nalezeno bylo množství zlomků
 nádob, frag menty kachlových kamen, zvířecí kosti a také železná ostruha.

 Pobyt a dílo Bedřicha Smetany (1824-1884)
 Toto místo je nerozlučně spjato také s jedním z českých velikánů, hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou. V neda-
 leké hájovně u svého bratra Karla strávil Smetana část roku 1859. Při tomto pobytu se sblížil se svou švagrovou Betty Ferdi-
 nandiovou, se  kterou o rok později oženil. Vztah Bedřicha Smetany s Betty Ferdinandiovou dodnes připomíná Bettina
 polka.


 Zajímavost:  Úvozová cesta, po níž jste právě přišli, skrývá jednu archeologickou záhadu. Vydáte-li se kousek nazpátky, na-
 trefíte po zhruba 100 krocích na zbytky zdi z neopracovaných kamenů. Budou v úrovni očí po vaší levé ruce. Možná, že se
 jedná o vzácně dochovaný pozůstatek opevnění raně středověkého hradiště z 9. či 10. století. 

 
 Pohled z ptačí perspektivy na Hrádek a slovanské hradiště. V levé části snímku vidíme také obec Chloumek, vpravo 
 potom Vinařice a město Dobrovice.

 
Nepřevázka   Chloumek   U dubu   Hradiště   Švédské šance-brána   Pilničky   Nad myslivnou   Zákouty   Nad Střelnicí