Naučná stezka Chlum


Švédské šance - brána
 
 Kdo, kdy a proč hradiště vybudoval?
 Přírodou chráněné místo přilákalo člověka nejpozději na konci mladší doby kamenné (neolitu), před více než 6000 lety. Vzniklo
 zde výšinné sídliště, v té době ještě neopevněné. Osídlení Šancí s přestávkami pokračovalo přes pozdní dobu kamennou 
 (eneolit) do doby bronzové, kdy zde již zřejmě stálo opevnění. Doloženo je také osídlení ve starší době železné. Několik naleze-
 ných předmětů ukazuje na sporadickou přítomnost Keltů a Germánů. Největšího rozkvětu však dosáhly Švédské šance v raném
 středověku, především v 9. a 10. století, kdy zde sídlilo etnikum Slovanů. Jim je také připisováno zbudování hlavního valu.
 Hradiště plnila v dobách neklidu funkci útočiště, později se stávala obchodními a společenskými centry, na některých sídlili 
 kmenoví vládci a knížata. Význam Švédských šancí začal upadat po roce 950 v souvislosti se vznikem nového hradiště na 
 soutoku Jizery a Klenice, v místě dnešní Mladé Boleslavi.

 Dobyl Švédské šance Boleslav I.?
 Podle hypotézy mladoboleslavského archeologa Rudolfa Turka lze hradiště Švédské šance ztotožnit s hradem vicina subre-
 gula (doslovně přeloženo sousedního podkrálíčka). Hrad měl být podle listiny německého císaře Oty I. dobyt a obrácen v trosky
 vojskem Boleslava I. v roce 936. Ať už se tento písemný pramen skutečně týká Švédských šancí či nikoliv, končí dějinná úloha
 této lokality právě v době rozmachu moci Přemyslovců.

 Josef Ladislav Píč (1847-1911)
 Výzkumy hradiště Švédské šance jsou nerozlučně spjaty s předním českým archeologem J. L. Píčem. Univerzitní profesor, 
 kustod sbírek Národního muzea a jeden ze zakladatelů české archeologie, zde vedl vykopávky na počátku 20. století. Podařilo 
 se mu najít pozůstatky osídlení z pozdní doby kamenné, z doby železné a především z raného středověku. Nikdo jiný
 zde už po Píčovi nekopal. Všechny další průzkumy se omezily jen na povrchové sběry či jiné metody tzv. nedestruktivní archeo-
 logie.
 

 Zajímavost: Jeden z nejproslulejších českých archeologů vyučoval dějepis na gymnáziu v Mladé Boleslavi. 
   
Nepřevázka  Na hrádku  Chloumek  U dubu  Hradiště  Pilničky  Nad myslivnou  Zákouty  Nad Střelnicí