Fotogalerie z tvůrčích dílen - Bain od Isary - září 2017

 Vzdělávací program pro školy byl zaměřen na laténskou kulturu a řemesla Keltů. Cílem programu bylo s využitím názorných pomůcek a výstavních exponátů ukázat
 běžné reálie v životě Keltů (výroba a typy oděvů, zpracování železa, bronzu, skla a keramiky, strava a její příprava, výzbroj). Druhou část programu představovaly 
 aktivity v hravé expozici (mletí mouky na žernovu, ražba keltských mincí, hudební představení bardů) a závěrečná výtvarná dílnička zaměřená na výrobu šperků 
 ze stáčených a tepaných drátků.
 V úvodní části si účastníci programu ujasnili základní fakta (kdo byli Keltové, kde byla jejich pravlast, kam a proč směřovala jejich expanze). Na příkladech Slovany
 převzatých keltských zeměpisných názvů byl objasněn název programu a původ nejstaršího pojmenování naší vlasti. Komentovaná prohlídka vystavených exponátů 
 umožnila ukázat, co se nám po Keltech zachovalo (nářadí a zbraně ze železa, mince, šperky z bronzu a skla, tuhová keramika a keramika točená na kruhu, šperky 
 ze sapropelitu/švartny) a co se z dochovaných nálezů dá dále vydedukovat (tkaní oděvů, stavby různých typů keramických pecí, použití kamenného rotačního 
 mlýnku …). Pozornost byla věnována i nejunikátnějšímu tuzemskému nálezu keltské hlavy, souvislostem s druidy, náboženstvím a vrstvám keltské společnosti vůbec.
 V praktické části se tři skupiny dětí postupně vystřídaly na několika stanovištích (tkaní na karetkách, ražba keltských obolů a tzv. „duhovek“, mletí mouky, hra na bu-
 bínky, chrastidla z ulit plžů a přírodnin, troubení na kravský roh). Během časových prodlev vyplňovaly děti pracovní listy k výstavě. Výtvarně-řemeslná dílna pak na-
 bídla dětem výrobu prstýnků, náušnic, náramků a spon ke spínání oděvů. P rakticky získané zkušenosti a hravé aktivity ve výstavě tak umožnily poznat mladší dobu 
 železnou a laténskou kulturu pomocí metod zážitkového učení.
 Program vycházel z Rámcově vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání. Rozvíjel sociální a kulturní kompetence a pokrýval vzdělávací oblasti Člověk a jeho 
 svět, Člověk a společnost, Člověk a svět práce a Umění a kultura.
 Vzdělávací obory: Člověk a jeho svět – Lidé a čas Dějepis – Počátky lidské společnosti Člověk a svět práce – práce s drobným materiálem / práce s technickými ma-
 teriály Výtvarná výchova – Uplatňování subjektivity  
 Klíčová slova: Laténská kultura, Bójové, keltská řemesla (zpracování železa, bronzu, skla a kerami- ky, výroba oděvů, výroba šperků, ražba mincí), božstva, vrstvy 
 keltské společnosti
 Stupeň vzdělávání: 4. – 9. třída ZŠ, primy až kvarty osmiletých gymnázií
 Délka programu: 2 hodiny 
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 pracovní listy 1
 pracovní listy 2
      
  úvodní povídání                                        výroba oděvů

        
  zpracování železa                                      mletí mouky pomocí kamenného rotačního mlýnku

        
  hra na bardy                                           tkaní na karetkách

        
  výroba drátěných náramků                              s hotovými šperky

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01