Fotogalerie z projektů pro školy - Jak se žije domům - září 2006 - květen 2007

 Dlouhodobý projekt se uskutečnil ve spolupráci s Gymnáziem Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi. Studenti při něm mapovali historii pěti domů - čp. 13, 15, 26, 31 
 a 104na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. Projekt byl připraven v rámci semináře "Partnerství mezi muzeem a školou jako nástroj revitalizace ducha 
 komunity". Zpracovaly ho Mgr. Yvonna Šindelková (Gymnázium Dr. J. Pekaře) a Mgr. Alice Karbanová (Muzeum Mladoboleslavska). Odbornými konzultant-
 kami byly PhDr. Alexandra Brabcová a Paedr. Markéta Pastorová 
  
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu bylo přispění k oživení Starého města a k jeho propagaci prostřednictvím vzdělávacího projektu pro studenty gymnázia.
Dílčí cíle projektu:
a) Pomoc při zviditelňování Starého města a jeho genia loci jakožto protipólu současných průmyslových zón a pomoc při výhledovém „zakódovaní“ tohoto místa jako možného turistického cíle v rámci cestovního ruchu.
b) Rozšíření spolupráce muzea a školy o novou formu prostřednictvím dlouhodobého komunitního projektu (tj. projektu zaměřeného na místní společenství), který ozvláštňuje výuku regionální historie, zasazuje ji do širšího historického kontextu a probíhá i mimo výše zmíněnéinstituce. Projekt si kladl za cíl naučit studenty pracovat s paměťovými institucemi a s informačními zdroji dalších institucí, využívat netradiční metody práce (např. metodu orální historie), aktivně zapojit mladé lidi do občanského života (komunikace o věcech veřejných, možnosti řešení problémů v našem městě, prezentace, publikační činnost) a naučit je prostřednictvím projektu porozumět kulturně historickému dědictví (uvažovat v historických souvislostech o místě, kde žijí, pomocí konkrétních příběhů domů získat vztah k městu, ve kterém bydlí, a být na něj hrdý). Stručný popis projektu
Projektu „Jak se žije domům“ se zúčastnili žáci osmiletého gymnázia (posluchači historického semináře). Téma bylo modelově zpracováno do Školního vzdělávacího programu zmíněného gymnázia i do struktury činností muzea pro veřejnost.
Projekt probíhal od září 2006 do května 2007 podle následovného schématu:
- přípravná fáze - vypracování seznamu historických pramenů dostupných v muzeu, případně v archivu spolu s konkrétní nabídkou dalších možností získá- vání požadovaných informací (knihovna, škola….).
- vlastní etapy projektu – vyhledání, shromáždění a zpracování dostupných historických dokumentů = práce s prameny v paměťových institucích
- zaznamenání orální historie ve spolupráci s majiteli domů a boleslavskými pamětníky
- dokumentace současnosti ( rekonstrukce staveb, proměny stavebních prvků… ) a blízké minulosti (historie podnikání v dané lokalitě ) pomocí terénního výzkumu
- vytvoření podkladů pro návazný program pro školy na toto téma spolu se závěrečnou veřejnou prezentací v Muzeu Mladoboleslavska
zpět na archiv dílen zpět na úvodní stránku muzea
 video
 
 skládanky
 dům čp. 13
 dům čp 15
 dům čp. 26
 dům čp. 31
 dům čp. 104
  
  Fotografie z výstavy 
          
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01