Fotogalerie z tvůrčích dílen - Létem světem s muzeem aneb Antický Řím se Septimem - srpen 2014
 
 Tématem týdenního muzejního tábora v roce 2014 byl antický Řím odkazující na aktuální výstavu v hlavním sále. Program, který se pravidelně uskutečňuje v po-
 sledním prázdninovém týdnu, absolvovalo 21 dětí ve věku od 7 do 13 let. Antika jako kolébka naší civilizace tentokrát nabízela nepřeberné množství nosných 
 námětů, které byly nakonec shrnuty do následujících celků: římské umění, římská vzdělanost a římská armáda.
 V rámci okruhu týkajícího se umění proběhla v úvodu komentovaná prohlídka výstavy. Soustředili jsme se především na římské olejové lampy, drobné umělecké
 předměty a na římské mozaiky (exponáty z královského hrobu v Mušově). Repliky, či spíše volné parafráze těchto děl vznikaly v následujících hodinách i dnech. 
 Olejové lampy děti vyrobily z keramické hlíny a následně dozdobily rytými dekory. Zrcátko římské dámy odráželo etruské tradice v římské kultuře a zvolená technika
 imitovala prastaré rytiny. Nejnáročnějšími a věříme, že zároveň i nejzdařilejšími díly se staly římské kamenné mozaiky. Díky sponzorskému daru v podobě mozaiko-
 vých kamínků jsme nakonec mohli téměř dodržet tradiční postup výroby mozaik. Při pohledu na hotovou podlahovou mozaiku sestavenou ze všech jednadvaceti 
 komponentů se potvrdilo, že trpělivost dětí i lektorů se vyplatila. Touto cestou bychom za muzeum ještě jedenkrát rádi poděkovali firmě Fortel design v Mladé Bo-
 leslavi, díky které jsme zmíněnou výtvarnou rekonstrukci vůbec mohli zrealizovat.
 Tematický okruh římská vzdělanost byl zahájen nácvikem římské kapitály. Po natrénování písma starých Římanů přepsali všichni pomocí rákosových perek 
 úryvky vybraných textů (malé děti krátké epigramy, starší zvolily i náročnější texty jako např. Aeneás, Proměny či dokonce Horátiovu De arte poetica v originálním
 latinském znění). Martialis, Ovidius, Vergilius a Cicero tedy posloužili zúčastněným jako inspirační zdroje při výběru vhodných textů. Přepisovalo se na „papyrové“
 svitky. Poté v „antické škole“ následovala aritmetika a kupecké počty. Společně jsme dokončili výrobu voskových destiček, do kterých děti pomocí tzv. stylusů 
 zkoušely přepisovat složitější cifry římskými číslicemi. Jelikož si v úvodu týdne účastníci vybrali svá latinská jména, v rámci nácviku psaní si je tento den též zkusili 
 vytesat do kamenné desky. Na závěr dne došlo na rétorická cvičení. Skupinky účastníků si připravily nejrůznější projevy a přednesly je z patřičně nazdobené
 „rostry“ (řečniště). Slyšeli jsme úryvky básní a epigramů, projevy s historickou tematikou a viděli jsme i dramatické scénky ze života tehdejší římské společnosti.
 Další téma představovala římská armáda, její disciplinovanost, organizace a výcvik. Z důvodů nepřítomnosti původně objednaného profesionálního „římského 
 legionáře“ jsme bohužel museli poněkud improvizovat. I přesto na hradní baště zdárně proběhl výcvik pomocných sborů (lukostřelba, boj se zbraní, nácvik po-
 chodu…).
 A jako každý rok, tak i letos se na závěr týdne se uskutečnila tradiční hostina, kterou si děti ve skupinkách pod dohledem organizátorů společně připravily. 
 Recepty zvolených pochutin byly vybrány z tzv. Apiciovy římské kuchařky. Před hostinou proběhla taktéž výzdoba tabule i interiéru (girlandy, hodovní pohovky s 
 polštářky podle vzoru římského stolování apod.). Na hostině se jednadvacet stylově oděných účastníků vystřídalo jak v roli obsluhujících otroků, tak v roli hodu-
 jících Římanů.
 Týdenní program byl zakončen slavnostní vernisáží pro rodiče a příbuzné malých účastníků. Po stylovém občerstvení si návštěvníci se zájmem prohlédli díla 
 svých potomků doplněná o informační panely vyrobené během přípravy výstavy. 

 
                                                                                                                  zpět na archiv dílen
                                                                                                          zpět na úvodní stránku muzea
 pracovní listy 1
 pracovní listy 2
 video
 Všechny cesty vedou do Říma
 výstava, z deníku Římana Septima, výroba olejové lampy
    
    
  
 Římské umění
 mozaika, rytina na zrcátka římské dámy
    
    
 
 Římská vzdělanost 
 psaní na voskové tabulky a svitky, tesání do kamenných desek, rétorika a poesie
    
    

 Římské legie 
 disciplína a strategie římské armády, gladiátorské hry
    

 Římská hostina s oslavou
 příprava výstavy a hostina, vernisáž pro rodiče
    
    
 
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01